Tarieven Mondhygiëne

Onderstaand treft u de behandelcodes met de bijbehorende omschrijving en tarieven aan. Informeer voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar.

Deze tarieven zijn geldig van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.

Consultatie en diagnostiek (C)

Code
Omschrijving
Tariefstelling
C11Periodieke controle€ 21,78
C13Probleemgericht consult€ 21,78
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen€ 21,78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€ 103,16

Preventieve mondzorg (M)

Code
Omschrijving
Tariefstelling
M01Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min.)€ 12,85
M02Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.)€ 12,85
M03Gebitsreiniging (per 5 min.)€ 12,85
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 25,79
M32Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek€ 17,19
M10Fluoridebehandeling€ 14,33

Verdovingen (A)

Code
Omschrijving
Tariefstelling
A15Oppervlakte verdoving€ 7,45
A10Geleidings-, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving€ 14,33

Tandvleesbehandelingen (T)

Code
Omschrijving
Tariefstelling
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 151,88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 166,21
T22Grondig reinigen wortel, standaard€ 22,92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initële tandvleesbehandeling€ 88,83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 103,16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 45,85
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 60,18
T42Consult parodontale nazorg€ 87,11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 115,77
T44Complex consult parodontale nazorg€ 154,17
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 151,88
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus€ 166,21
Diversen
T91Pocketregistratie€ 34,39
T92Parodontiumregistratie€ 68,77
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling*€ 40,12
T94Behandeling tandvleesabces€ 77,37
T57Toepassing lokaal medicament€ 61,90

Implantaten (J)

Code
Omschrijving
Tariefstelling
J60Specifiek consult nazorg implantologie€ 53,78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie€ 88,01

Uurtarieven (U)

Code
Omschrijving
Tariefstelling
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 min.€ 15,06
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP€186,98

*exclusief materiaal- en/of techniekkosten.

Tarieven zijn niet onderhandelbaar. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht ons om de volgende tekst bij deze prijslijst te vermelden: “deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met deze praktijk kunnen andere tarieven gelden.”

Mondzorg Wassenaar heeft om optimale zorg te kunnen verlenen geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Toelichting behandelcodes

C11 Periodieke controle
Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRA- verzekerden in de Centrale Opvang). Terug

C13 Probleemgericht consult
Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht, vraag of als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, dan wel het bijwerken van de medische anamnese; en niet zijnde een periodieke controle; en in dezelfde zitting geen andere declarabele verrichting plaatsvindt, met uitzondering van röntgenonderzoek, verdoving en/of de toeslagen voor mondzorg aan huis en avond-, weekend- en nachtbehandeling (C80, C85, C86, C87). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen. Terug

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is van een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist. Terug

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie). Terug

M01 Preventieve voorlichting en/ of instructie per vijf minuten
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). Negatieve gewoontes, als mede maken, vastleggen en analyseren van QLF-opnamen in combinatie met het bespreken hiervan met de patiënt of dienst ouder(s)/verzorger(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke (directe) behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 minuten. Deze prestatie kan in combinatie met C11 worden gedeclareerd mits de preventieve voorlichting/instructie meer dan 5 minuten in beslag heeft genomen. Terug

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Terug

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van vijf minuten gedeclareerd. Dit betekent dat de behandeltijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.Terug

M05 Beslijpen en/ of fluorideren melkelement
Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariësconserverende middelen en/ of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders. Terug

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
Het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster en het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens. De laboratorium- of de materiaalkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd. Terug

M10 Fluoridebehandeling methode I
De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts één kaak: helft van het tarief). Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine. Terug

M20 Fluoridebehandeling methode II
Onder- en bovenkaak worden gelijktijdig behandeld. Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine. Terug

A15 Oppervlakte-verdoving
Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10. Terug

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X, Hcodes). Geleidings en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat – cuspidaat). Intraligamentaire, intraossale of intrapulpaire verdoving is per element declarabel. Terug

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen. Terug

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of score 4. Ongeacht het aantal zittingen. Terug

T22 Grondig reinigen wortel, standaard, per element Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van een eenwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met pockets van 4-5 mm. Terug

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSI-score 3negatief. Ongeacht het aantal zittingen. Terug

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met DPSI-score 3- positief of score 4. Ongeacht aantal zittingen. Terug

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Uitsluitend in combinatie met T31 en T32. Terug

T41 Beperkt consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. Terug

T42 Consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. Terug

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. Terug

T44 Complex consult parodontale nazorg
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. Terug

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject. Terug

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking vervolgtraject. Terug

T91 Pocketregistratie
Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm. Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek. Terug

T92 Parodontiumregistratie
Pocketregistratie (zie T91) met tevens:
– meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens;
– vastleggen bloedingsneiging na sonderen;
– vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen;
– vastleggen van furcatiegegevens;
– bespreking met de patiënt.
Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en bacteriologisch onderzoek. Terug

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te brengen. De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Terug

T94 Behandeling tandvleesabces
Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en mondhygiënevervangende maatregelen. Terug

T57 Toepassing lokaal medicament
Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Exclusief medicamenten (te declareren als materiaal- en/of techniekkosten). Terug

J60 Specifiek consult nazorg implantologie
Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen. Terug

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie
Periodieke controle met demontage van de mesostructuur. Terug

U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
Dit tijdtarief betreft de behandeling in het kader van de mondzorg van bijzondere zorggroepen, bijvoorbeeld met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap of extreem angstige patiënten waarbij de behandelingsduur langer is dan doorgaans bij reguliere patiënten het geval is. Dit tijdtarief betreft ook die verzekerden die volgens het Besluit zorgverzekering in aanmerking komen voor hulp in het kader van artikel 2.7 Bz lid 1 sub b en sub c. Dit tijdtarief betreft een tarief per 1/12 deel stoeluur, met andere woorden per vijf minuten. Bij stoeluren gaat het om direct patiëntgebonden tijd. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Terug

U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP
Second opinion verricht door de Stichting TIP. Dit maximumtarief kent als onderbouwing een opsplitsing in een uurtarief en extra kosten TIP-tandarts plus overheadkosten Stichting TIP. Terug